Smoked Prosciutto (Afumicato) RW PKG min 12 months